You don't have javascript enabled.
 

Investering i hållbarhet och en bra miljö

BJ-Gear tar ansvar för miljön i och utanför företaget. Vi vill bidra till att nedsätta CO2-påverkningen av klimatet och har samtidigt fokus på att styrka medarbetarnas trivsel och hälsa. Därför prioriterar vi hållbarhet och ordentliga arbetsförhållanden i våra investeringar och i de aktiviteter vi sätter i verk. Det avspeglar sig bl.a. i vår nya domicil och fabrik där energikonsumtionen är reducerad markant genom effektiv isolering, intelligent styrning av el och värme och värmeåtervinning från komfort- och processutsugningen.

 

Miljösäker avfallshantering
Farligt avfall som skärolja, kylsmörjmedel och målarfärg förvaras på rätt sätt och skickas till miljökorrekt destruktion. Vi har dessutom etablerat en central kylsmörjanläggning som sänker vårt årliga förbruk av kylsmörjmedel med 50%.
Maskindelar kan göras rent på vår miljöstation där en oljeavskiljare ser till att filtrera oljeresterna från vattnet innan det leds ut i de offentliga kloakerna.

Miljöstation
CTS kontroll
Central anläggning för kylning smörjmedel

Återvinning
Metallavfall från tillverkningen - stål, rostfritt stål, aluminium och brons - sorteras och säljs till återvinning.
Vi återvinner till och med emballage och pallar som vi mottager. De ingår i försändning av nya växlar, ställdon, reservdelar m.m.

Spåncentrifuge

Bra och sund arbetsmiljö

Från administration till tillverkning har vi sett till att inredningen på arbetsplatsen är ergonomisk och miljöriktig och som minimum håller kraven i arbetsmiljölagen. Ett stort antal kranar klarar t.ex. de tunga lyften i tillverkningen och under montage. Till den avslutande finishen av växlarna använder vi i dag uteslutande miljövänlig vattenbaserad coating. Dessutom har vi investerat i en effektiv processventilation som  praktiskt talat tar bort all skadlig emission i luften. 99,8 % av kylvätskorna uppfångas av filtren och leds tillbaka i maskinerna. Som en extra vinst återanvänder vi därmed i stor utsträckning skärolja och kylsmörjmedel. Där det är möjligt centrifugeras metallspånen från skäroljan som i sin tur automatiskt leds tillbaka till fleroperationsmaskinerna för återvinning. Ljudisolerade rum och maskiner säkrar dessutom en mycket låg bullernivå i och omkring fabriken.

BJ-Gear bidrar till en sund arbetsmiljö på många olika områden bl.a. genom:

  • Ett modernt motionsrum som står till rådighet för medarbetarna.
  • Förbud mot tobak, alkohol och andra rusmedel på företaget.

Medarbetarna spelar en aktiv roll i förbättringen av den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Det sker i den dagliga kommunikationen men också genom Samarbetsutskottet och de löpande arbetsplatsutvärderingarna.

 

Kvalificerad kemikaliekontroll

BJ-Gear har tillsammans med extern expertis utarbetat arbetsplatsrelaterade riktlinjer (APR) för samtliga områden där potentiellt skadliga kemikalier kan förekomma. Dessa riktlinjer innehåller bland annat dokument som säkerhetsdatablad (SDS) och produktdatablad (PDB). Riktlinjerna finns tillgängliga på ett professionellt online system, vilket medför fördelar såsom:

  • Alltid uppdaterad information om kemikalier i ett system.
  • Varje enskild medarbetare har tillgång till informationen I APR.
  • Förebyggande av olyckor med kemikalier genom klara riktlinjer och kontinuerlig vidareutbildning av personalen.
  • Vid olyckor med kemikalier eller vid brand kan kemikalierna snabbt identifieras och informationen finns snabbt tillgänglig för sjukvård och räddningstjänst.
  • Förbrukningen av kemikalier kan enklare mätas och styras.
Hjärtstartare - Defibrillator

Säkerhet och första hjälpen
Hos BJ-Gear är alla lagpliktiga krav till säkerhet i förbindelse med t.ex. avskärmning av maskiner och hanteringen av farliga ämnen uppfyllt.
Vi råder över en intern grupp av första hjälpen-personal som kan ge första hjälpen vid en olycka. Akutberedskapet hos oss omfattar också en hjärtstartare som inte bara räddar liv på vårt företag utan också på grannföretag och hos andra grannar. Vår hjärtstartare ingår i en landstäckande lista över hjärtstartare som står till rådighet i nödsituationer.

Brand-och larmsystem

Ett automatiskt brandlarmssystem med sensor i alla rum är kopplat direkt till den lokala brandstationen. Det säkrar blixtsnabb utryckning vid brand och minskar risken för allvarliga skador på personer, byggnader, inventarier, maskiner och produkter. Systemet ser också till att medarbetarna automatiskt via högtalare varnas om brand och uppmanas att lämna byggnaden.    

BJ-Gears ledning, säkerhetsrepresentanter och säkerhetsutskott arbetar löpande på att förbättra säkerheten ytterligare.

Medarbejdere BJ-Gear A/S

Personalpolitik och utbildning

BJ-Gear kännetecknas av en uoformell och respektfull umgängeston i organisationen, en hög informationsnivå och en hög grad av medarbetaransvar. Vi har alltid haft en hög tjänsteålder bland våra medarbetare, vilket i stor grad beror på det goda arbetsklimatet på arbetsplatsen.

Vi stöttar bl.a. medarbetare som vill få ny kunskap och sysselsätta sig med fler typer av uppdrag. Vi ser till att de får den nödvändiga kunskapsmässiga uppkvalificeringen. För produktionsmedarbetare kunde det t.ex vara ett truckcertifikat eller specialkurser i programmering och manövrering av CNC-styrda maskiner. Upplärningen sker ofta genom att gå bredvid, där erfarna kollegor står för grundläggande instruktioner i processer och funktioner.
För att säkra en ökad flexibilitet samt pussla ihop det vid frånvaro, arbetar vi med en Cross Training Matrix som beskriver medarbetarnas samlade kompetenser. Matrixen används samtidig som ledarverktyg till uppkvalificering av medarbetare.